Xüsusiyyətləri VPS C2 VPS C4 VPS C8 VPS C16 VPS C24 VPS C32 VPS C48
Qiymət $5.99 aylıq $7.99 aylıq $10.99 aylıq $17.99 aylıq $31.99 aylıq $59.00 aylıq $115.99 aylıq
Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et
CPU 1 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
1 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
2 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
4 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
6 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
8 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
12 vCPU
x 2.4 GHz
Intel® Xeon®
RAM 2 GB
DDR4-2133 ECC REG
4 GB
DDR4-2133 ECC REG
8 GB
DDR4-2133 ECC REG
16 GB
DDR4-2133 ECC REG
24 GB
DDR4-2133 ECC REG
32 GB
DDR4-2133 ECC REG
48 GB
DDR4-2133 ECC REG
Storage 20 GB 40 GB 80 GB 160 GB 240 GB 320 GB 480 GB
Bandwidth 2 TB 4 TB 8 TB 16 TB 24 TB 32 TB 48 TB
Port speed 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port 100 Mbit/s port
IP addresses 1 1 1 1 1 1 1
IPv6 addresses /64 Network /64 Network /64 Network /64 Network /64 Network /64 Network /64 Network
Backups Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Virtualization OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ
Available OS Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows Linux / Windows
Root access
Reboot web interface
Location EU EU EU EU EU EU EU
Qiymət $5.99 aylıq $7.99 aylıq $10.99 aylıq $17.99 aylıq $31.99 aylıq $59.00 aylıq $115.99 aylıq
quraşdırma haqqı $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99 $2.99
Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et Sifariş et